Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Daniëlle Bax Coaching

Artikel 1: Definities

1.1     Activiteit – Een coachtraject, training of workshop die door of namens Opdrachtnemer wordt aangeboden of georganiseerd.  

1.2     Coachee – de natuurlijke persoon van Daniëlle Bax Coaching, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3     Dienst/opdracht – alle door Daniëlle Bax Coaching aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4     Inschrijving – Een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag van een potentiële Coachee of de Opdrachtgever van een potentiële Coachee gericht aan Opdrachtnemer om te kunnen deelnemen aan een activiteit.

1.5     Offerte – het vrijblijvende aanbod, gedaan door Opdrachtnemer en de Coachee.

1.6     Opdrachtgever – de organisatie of de natuurlijke persoon die de cliënt of deelnemers aan een training afvaardigt.

1.7      Opdrachtnemer – Daniëlle Bax Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74235818.

1.8     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Daniëlle Bax Coaching en opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling of wijziging daarop.

1.9     Overmacht – Elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen brand en andere storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Opdrachtnemer niet kan worden gevraagd.

1.10   Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n).

1.11   Partijen – Opdrachtnemer en de Coachee en/of Opdrachtgever gezamenlijk.

1.12   Persoonsgegevens – Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, Diensten en Opdrachten en iedere Offerte of Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever/Coachee.

2.2     Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.3     Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige

bedingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.4     De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen

2.5     Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Opdrachtnemer gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1     De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich akkoord verklaart middels ondertekening van de Offerte van Opdrachtnemer.

3.2     Door ondertekening van de Offerte, verklaart Opdrachtgever tevens de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer te accepteren.

Artikel 4: Weigeren Dienst

4.1     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een coachrelatie met een Coachee.

4.2     Opdrachtnemer kan tijdens de uitvoering van de Dienst beoordelen dat het beter wordt geacht als de Coachee door wordt verwezen of om de coachrelatie te beëindigen. Opdrachtnemer heeft in dat geval geen opzegtermijn en is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gevolg is van het doorsturen van de Coachee of het beëindigen van de coachrelatie.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1     Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Als door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Opdrachtnemer hiervoor tegenover de Coachee of Opdrachtgever niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal als mogelijk zorg dragen voor een vervangende afspraak, in noodgevallen eventueel door een andere medewerker verzorgd.

5.2     Met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.

Artikel 6: Betaling

6.1     De bij de Diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

6.2     De kosten voor de Dienst/ Opdracht worden vooraf vastgesteld.

6.3     Betaling van de door Opdrachtgever/Coachee verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.

6.4     Indien Opdrachtnemer zoals omschreven in 4 afziet van verdere coaching zullen de nog te voeren gesprekken niet in rekening worden gebracht.

6.5     Reiskosten (indien van toepassing) worden in rekening gebracht tegen een tarief van 0,19 euro per kilometer en zullen op basis van nacalculatie worden doorberekend.

6.6     Opdrachtnemer kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

6.7     Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever of Coachee in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is de wettelijke rente verschuldigd.

6.8     Als de Opdrachtgever of Coachee met de betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

6.9     Alle buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,- komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 7: Annulering door Opdrachtgever/Coachee

7.1     Het staat de Coachee te allen tijde vrij de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. In het geval de Coachee tijdens het eerste deel van het traject wenst af te zien van voortzetting van de Activiteit dienen de kosten naar rato te worden voldaan.

7.2     Mocht de Coachee gedurende de tweede helft van het traject besluiten af te zien van het resterende traject, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

7.3     Opdrachtnemer kan besluiten dat de omstandigheden van dien aard zijn dat de niet gevoerde gesprekken niet hoeven te worden betaald. Bij een totale onderbreking van het traject van meer dan drie maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij daarover vooraf afspraken zijn gemaakt die door beide Partijen schriftelijk zijn bevestigd.

7.4     Indien een Activiteit of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de Opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Wijzigingen

8.1     Als tijdens de Dienst/ Activiteit blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering hiervan wenselijk is om de inhoud of het aantal gesprekken te wijzigen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

8.2     Door de wijziging kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

8.3     Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

8.4     Overeenkomsten en nadere Overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn bindend na schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer en Opdrachtgever/Coachee.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1     Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

9.2     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle door de Coachee of Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming van Opdrachtnemer dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

9.3     Als Opdrachtnemer, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor uitkering in aanmerking komt. Als de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, te allen tijde met een maximum van € 3.000,- exclusief BTW.

9.4     De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

9.5     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

9.6     Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1   De Coachee neemt op basis van vrijwilligheid deel aan de Dienst/ Activiteit.

10.2   Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken betreffende de Coachee.

10.3   Zowel de inhoud van de Dienst/ Activiteiten als alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen, worden als vertrouwelijk behandeld. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt zal de inhoud hiervan niet aan derden bekend gemaakt worden.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

11.1   Opdrachtnemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

Artikel 12: Klachtenregeling

12.1   Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een eventuele klacht van de Coachee of Opdrachtgever overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opdrachtnemer, binnen een termijn van maximaal 14 dagen nadat de Coachee of Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

12.3   Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Coachee of Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13: Overmacht

13.1   Als Opdrachtnemer door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft hij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – tegenover de Coachee of Opdrachtgever is gehouden.

13.2   Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Opdrachtnemer, noch de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Deze redelijke termijn zal minimaal 30 dagen bedragen. De verplichting van Opdrachtnemer tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Opdrachtnemer jegens de Coachee of Opdrachtgever tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

Artikel 14: Opschortingsrecht

14.1   Als de Coachee of Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of de Coachee, wordt de Opdrachtgever of de Coachee geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op de Opdrachtgever dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 15: Persoonsgegevens

15.1   (Persoons)gegevens welke door de Coachee of Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

15.2   De volgende artikelen worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 16: Doeleinden van verwerking

16.1   Opdrachtnemer verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Coachee of Opdrachtgever zijn of haar persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van Dienst/ Activiteiten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Artikel 17: Verplichtingen Opdrachtnemer

17.1   Ten aanzien van de in artikel 16 genoemde verwerkingen zal Opdrachtnemer zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens.

17.2   De verplichtingen van Opdrachtnemer die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 18: Doorgifte van Persoonsgegevens

18.1   Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens niet verwerken buiten Nederland.

Artikel 19: Beveiliging

19.1   Opdrachtnemer zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).

Artikel 20: Meldplicht

20.1   In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Opdrachtnemer de Coachee of Opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

20.2   Opdrachtnemer zal de Coachee of Opdrachtgever waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit.

Artikel 21: Duur en beëindiging

21.1   Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden op de website heeft gepubliceerd.

21.2   De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.

Artikel 22: Wijzingen

22.1   Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Opdrachtnemer zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

22.2   De inhoud en werking van de website kan zonder aankondiging door Opdrachtnemer worden gewijzigd.

Artikel 23: Overige bepalingen

23.1   Op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Coachee of Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

23.2   Als zich een geschil voortdoet tussen Partijen, dan is de Rechtbank Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen van dit geschil.

Artikel 24: Reparatieclausule nietigheden

24.1   Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

24.2   Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

24.3   Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen

Oktober 2023, Daniëlle Bax Coaching. ©